Överdödligheten i olika länder – Andra våg på gång i Spanien och Belgien?

Överdödligheten har diskuterats mycket i samband med Corona. Ofta presenteras i samband med detta statistik från SCB. Det som dock verkar ha flugit under radarn är att inom Europa finns det faktiskt någon form av samarbete för att mäta och jämföra dödligheten i olika länder, kallat EuroMOMO – European Mortality Monitoring Project. Deras grafer etc är t o m tillgängliga fritt för alla på nätet, väldigt intressant i tider som dessa. Håll i er nu för här kommer många grafer. Först över totalen över samtliga länder som deltar i det här samarbetets sammanlagda dödlighet. Vi ser att det är en rejäl pik uppåt under 2020 vars höjd saknar motsvarighet tidigare år. Piken är dock väldigt smal och spetsig, d v s dess utbredning i tid är liten jämfört med tidigare års vad jag antar är influensatoppar.

Vi ser också att överdödligheten är obefintlig i åldersspannet 0-14 år och visserligen “substantial” i åldersspannet 15-44 år, men där är vi nu istället nere på en underdödlighet som saknar motstycke tidigare år, som ser ut att kompensera något för Coronatoppen. Antingen beror överdödligheten i åldersspannet 15-44 på att folk med underliggande sjukdomar som ändå hade dött relativt snart, helt enkelt dött lite tidigare p g a Corona. Alternativt så inkluderar antalet döda även i dessa åldrar folk som vanligtvis inte hade dött av en influensa eller liknande, och underdödligheten beror istället på andra effekter av lockdowns, så som minskad trafik etc. Jag kan för lite på rak arm för att kunna avgöra om storheterna i trafikdödsfall och Corona är av samma paritet, men min gissning är att det skulle kunna vara så i åtminstone vissa europeiska länder.

Som förväntat är överdödligheten störst i de högre åldersspannen. Märk dock att skalan är i absoluta tal och även olika skalor. Detta i kombination med att åldersgrupperna med högre åldrar är betydligt mindre, så gör ju detta att dödligheten sett i relation till åldersgruppernas storlek skiljer ännu mer. En hint om detta får man om man tittar på kurvornas peakar i relation till den röda streckade linjen, “substantial increase”.

Härnäst följer dödlighet per land, alla ålderskategorier, där jag gjort ett urval över de mest intressanta länderna i mitt tycke. Som ni ser är skillnaden mycket stor mellan länderna. Några reflektioner baserat på den:

  • Våra nordiska grannländers kan man inte ens urskönja Corona i
  • På den här nivån är Sveriges och Italiens grafer väldigt lika
  • Frankrike ser ut att ha fått en tydlig underdödlighet i spåren av Corona
  • Spanien och Belgien ser eventuellt ut att ha tendenser till någon form av början till en “andra våg” baserat på de här graferna, där man efter en kraftig peak nått ner till normala baseline-nivåer, men nu återigen gått upp till “substantial increase”-nivåer. Detta ligger dock inom den gulmärkta perioden som verkar vara någon form av preliminär rapportering som kan komma att ändras.